Overgangsregeling / Transition regulation

In the Parliamentary Assembly held on October 2, 2018, the Law on the Suriname Chartered Accountants Institute (SB 2018 no 92) was adopted. This has changed the legal status of an SUVA association to a Public Law organization, now called Suriname Chartered Accountants Institute (SCAI).

With the adoption of the new law, new rights and obligations will arise that affect / apply to / for SCAI and its members.
The first task of the institute is to re-register its members under the new law.

In accordance with Article 34 of the SCAI Act, (Re) Registration must take place within two (2) months after the law has been promulgated. The Act was published on October 25, 2018, so the latest registration date for accountants who are already members is January 25, 2019 (Article 62, paragraphs 2 and 3).

In addition:
1. A period of three (3) months has been set for accountants who already operate in Suriname but were not yet members of the SUVA. The prospective members must hereby provide all documentation that is required in accordance with the rules of procedure (Article 62, paragraph 4).
2. Within 1 year of the announcement / entry into force of the SCAI Act, so no later than 25 October 2019, all accountants must have complied with the educational activities referred to in Article 62, paragraph 6.
3. The residency requirement must be met within 2 years after the law comes into effect, no later than 25 October 2020.

In de Parlementaire vergadering van de DNA (De Nationale Assemblee) op 02 oktober 2018 is de Wet op het Suriname Chartered Accountants Institute (SB 2018 no 92) aangenomen. Hiermee is de juridische status van een vereniging van SUVA gewijzigd naar een Publiekrechtelijke organisatie, nu genaamd Suriname Chartered Accountants Institute (SCAI).

Met de aanname van de nieuwe wet zullen er nieuwe rechten en verplichtingen voortvloeien die van invloed/toepassing zijn op/voor SCAI en haar leden.
De eerste taak van het instituut is het her-registeren van haar leden onder de nieuwe wet.

Conform artikel 34 van de Wet SCAI zal (Her) Inschrijving binnen twee (2) maanden moeten geschieden na afkondiging van de wet. De Wet is gepubliceerd op 25 oktober 2018, de uiterlijke inschrijfdatum voor accountants die reeds lid zijn, is dus 25 januari 2019 (artikel 62 lid 2 en 3).

Daarnaast geldt:
1.    Voor accountants die reeds opereren in Suriname maar nog geen lid waren van de SUVA is een termijn vastgesteld van drie (3) maanden voor aanmelding. Hierbij dienen de aspirant leden alle documentatie die conform het huishoudelijk reglement worden vereist te worden aangeleverd (artikel 62 lid 4).
2.    Binnen 1 jaar na afkondiging / inwerkingtreding van de Wet SCAI dus uiterlijk 25 oktober 2019 dienen alle accountants te hebben voldaan aan de onderwijsactiviteiten bedoeld in artikel 62 lid 6.
3.   Binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de wet dus uiterlijk 25 oktober 2020 dient aan vereiste van ingezetenschap te zijn voldaan.

Similar Posts